Regulamin eWings.pl

Warunki korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych www.ewings.pl.
Operatorem Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych w portalu www.ewings.pl jest Fostertravel.pl na mocy porozumienia zawartego z eSKY.pl S.A., z siedzibą w Radomiu, przy Placu Jagiellońskim 8.
Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych w portalu www.ewings.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a Fostertravel.pl
Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania i utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości jego komercyjnego użytku.


1. DEFINICJE


System Rezerwacji Biletów Lotniczych - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:
 1. połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast oraz dokonanie wyceny tych połączeń i zakupu biletu lotniczego,
 2. możliwość wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego.

  Użytkownik - osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych. Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca, Pasażer.

 3. Linie NoFrill zwane dalej "Low Cost" są to linie wymienione poniżej:
  Ryan Air,Norwegian AirShuttle, Air Asia, Germanwings, Easy Jet, Virgin Express, WizzAir, Fly I, Sky Europe, Fly Monarch, Kulula, Jet2, Mytravel, Lite, FlyBE, ThompsonFly, BMIbaby, First Choice Airways , Transavia, Excel Airways, Air Southwest, Air Wales, Smart Wings, Loco Flights, FlyGlobespan, Hapag Lloyd Flug, Hapag-Lloyd Express, My Air, Volare, Alpi Eagles, nie podlegają one ogólnym warunkom przewozu zawartym w przepisach IATA. Warunki przewozu dostępne sa w par. 9 niniejszego regulaminu.

 4. Elektroniczny instrument płatniczy - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umozliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

 5. Karta płatnicza - karta identyfikująca wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniająca do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623 i Nr 91, poz 870).

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. System Rezerwacji Biletów Lotniczych udostępniony jest przez Fostertravel.pl z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok 15, wpisanym do KRS Nr. 37853, NIP 524-22-24-987 na mocy porozumienia zawartego z głównym operatorem eSKY.pl S.A., z siedzibą w Radomiu, przy Placu Jagiellońskim 8, wpisaną do KRS Nr. 0000184679, NIP 948-19-87-199
 2. Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji Biletów Lotniczych.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania Systemu, do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez System Rezerwacyjny jest transakcja jednostkową. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczególnym wskazanym w działach 6 i 9 niniejszego regulamiu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SYSTEMU REZERWACJI

 1. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do kreowania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
 2. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie dokonywania zapytania o rezerwację i zakupu biletu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych skierowanych ku dochodzeniu niesłusznych roszczeń.
 3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub ubezpieczenie fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Fostertravel.pl zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacyjnego odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Fostertravel. pl nie gwarantuje ponadto, iż w chwili nastepnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie tez miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działajacym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy posrednictwa w sprzedaży biletów lub ubezpieczenia.
5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fostertravel.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjatkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.
 2. W przypadku korzystania z Systemu Rezerwacji, oferowanego na stronie www.ewings.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego założenia rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży. W związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego lub ubezpieczenia, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze lub ubezpieczyciela. Użytkownik, korzystając z systemu wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych.
 3. Dokonując zapytania o rezerwację i zakupu biletu lotniczego lub ubezpieczenia Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych Fostertravel.pl oraz właściciela systemu, którym jest eSKY.pl S.A. z siedzibą w Radomiu służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyc podróż lotniczą lub wykupić ubezpieczenie niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.
 4. Fostertravel.pl dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Systemu Rezerwacji mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie www.ewings.pl.
 5. W związku z tym Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez www.ewings.pl. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez wysłanie na adres [email protected] oświadczenia woli rezygnacji.
 7. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
6. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU

 1. Zapytanie o rezerwację - Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
 2. Potwierdzenie zapytania i zmiana ceny - Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie zapytania, zawierające oprócz numeru rezerwacji, informację o wybranym połączeniu, całkowitej cenie biletu lotniczego oraz formie płatności.
 3. Założenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do wykupu biletu lotniczego.
 4. Cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN lub innej walucie wyrażonej w formularzu. Na cenę biletu lotniczego składają się: taryfa netto, opłaty lotniskowe bezzwrotna opłata agencyjna za wystawienie biletu. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności na rachunek przez Fostertravel.pl lub wystawienia biletu w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym (kartą kredytowa).
  Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu.
 5. Zakup biletu lotniczego:
  • Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego.
  • Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia lotniczego, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu lotniczego.
  • Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych. Prosimy sprawdzać daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.
  • Przy podróżach poza Europą, należy pamiętać o zróżnicowaniu cen w poszczególnych sezonach.
  • Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Fostertravel.pl może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania danych Klienta i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem Fostertravel.pl nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.
  • Jeżeli Państwa podróż wymaga dodatkowego serwisu (np.. specjalny posiłek, naliczenie punktów w programach lojalnościowych, przelot ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla Pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka, przewóz sprzętu sportowego i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Prośby pasażerów są rozpatrywane przez linie lotnicze w miarę możliwości.
  • Fostertravel.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku gdy zastosowana (wybrana przez użytkownika) taryfa nie jest zgodna jej przeznaczeniem zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, lub istnieją inne uzasadnione ograniczenia w umowach miedzy liniami lotniczymi, na które Fostertravel.pl nie ma wpływu.
 6. Formy płatności:
  • Akceptowane są trzy formy płatności za bilety lotnicze zakupione na stronie www.ewings.pl:
  • płatność kartą kredytową
  • płatność przelewem
  • wpłata gotówkowa w dowolnym oddziale banku BRE na terenie Polski, lub przelew z konta na rachunek wskazany przez Fostertravel.pl jako właściwy dla tej transakcji
  • płatność gotówką w biurze Fostertravel.pl w Warszawie.
 7. Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji.
 8. Płatności za bilety "Low Cost" dokonywana jest wyłącznie karta kredytową w trakcie zakupu on-line lub przelewem w przypadku zamówienia na taką usługę w formularzu rezerwacyjnym lub za pośrednictwem infolinii. Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmianę ceny w czasie miedzy podawaniem Pasażerowi ceny a momentem otrzymania potwierdzenia wpłaty na konto Fostertravel.pl.
 9. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety lotnicze rezerwowane w www.ewings.pl z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, kwotę należną Fostertravel.pl za kupowany bilet lotniczy.
 10. Wpłaty gotówkowe i płatności przelewem należy dokonać na rachunek:
  Fostertravel.pl ul. Grzybowska 2 lok 15 00 - 131 Warszawa
  Bank BGŻ 72 2030 0045 1110 0000 0224 4650
  LUB W PRZYPADKU ZAKUPU ONLINE NA KONTO ESKY - KONTO PODANE W MAILU.
 11. Na przelewie należy podać imię i nazwisko Użytkownika (pasażera) oraz numer rezerwacji. Bilety lotnicze opłacane przelewem lub wpłatą gotówkową wystawiane są przez Fostertravel.pl. w dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet lotniczy została zaksięgowana na ww. rachunku, księgowanie musi nastąpić przed godzina 19.00. Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki i - co za tym idzie - Użytkownik nie może mieć wobec Fostertravel.pl roszczeń, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem uznania jej rachunku bankowego przelewem Użytkownika.
 12. Uwaga! Linie lotnicze zezwalają na wystawienie biletu w terminie nie przekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji oraz w terminie nie przekraczającym 24 h w przypadku rezerwacji niektórych biletów w taryfie specjalnej. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. Fostertravel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek Fostertravel.pl.
 13. Płatność elektroniczny instrumentem płatniczym (karta kredytową):
  • Użytkownik systemu rezerwacji biletów lotniczych online dokonuje zakupu posługując się karta kredytową VISA, Eurocard, Mastercard, Diner Club lub American Express lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym, o którym mowa w Ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz.U. z dnia 1 października 2002r.). Transakcja zakupu z podaniem danych karty kredytowej jest transakcją bezpieczną.
  • Wybierając jako formę płatności "karta kredytowa", Użytkownik zobowiązany jest wypełnić w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji pola definiujące dane używanej przez niego karty kredytowej (takie jak: rodzaj karty, numer karty oraz data ważności). Po zgłoszeniu rezerwacji karta kredytowa jest automatycznie autoryzowana przez System Rezerwacji w systemie order by phone przez eSKY.pl S.A. i obciążana kwotą należną za zakupione bilety lotnicze. Uwaga! Podanie błędnych danych karty kredytowej (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez System Rezerwacji.
  • Obciążenie karty kredytowej następuje w dwóch transakcjach, kwota biletu netto wraz z opłatami lotniskowymi pobierana jest przez linię lotniczą, kwota za opłatę transakcyjną(agencyjną) za wystawienie biletu pobierana jest przez Fostertravel.pl. Fostertravel.pl zastrzega możliwość pobrania należności jedna transakcją.
 14. Forma biletu - Fostertravel.pl zastrzega możliwość zmiany formy biletu elektronicznego na papierowy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość wystawienia biletu elektronicznego, a system rezerwacyjny wskazał inaczej.
 15. Dostarczanie biletu lotniczego elektronicznego - Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na www.ewings.pl doręczane są na wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej. Dostarczanie biletu lotniczego drukowanego w postaci papierowej. Fostertravel.pl dostarcza bilety lotnicze na koszt Użytkownika zamówione poprzez portal internetowy www.ewings.pl w terminie:
  • 3 dni roboczych na terenie całego kraju
  • 5 dni roboczych na terenie Europy
  • 7 dni roboczych poza Europę
  • Bilety lotnicze zakupione na www.ewings.pl doręczane są do rąk własnych Klienta, na adres wskazany w kwestionariuszu osobowym Systemu Rezerwacji jako adres do wysyłki.
 16. Dostawę biletu realizuje firma kurierska UPS Polska sp. z o.o. (warunki dostawy) - Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej.
 17. Dostawę biletu poza terenem Polski realizuje Kurier Poczty Polskiej "Pocztex" (warunki dostawy) - Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania firmy kurierskiej. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej.
 18. Zamawiając usługę dostawy biletu lotniczego na wskazany adres, Użytkownik wyraża zgodę na warunki dostawy firm kurierskich.
 19. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika
  • Fostertravel.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników Systemu. Informacje o ewentualnych zaistniałych zmianach w rezerwacji Użytkownika, przesyłane będą przez pracownika Fostertravel.pl pod wskazany w kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej lub przekazywane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.
  • Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez linię lotniczą, Użytkownik winien kierować do tej linii. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.
  • Wszelkie roszczenia Użytkowników z tytułu anulowania, lub zmiany połączenia, jak również dotyczące opóźnienia skierowane do Fostertravel.pl będą odrzucone.
  • Fostertravel.pl zaleca sprawdzanie rozkładu połączeń przed rozpoczęciem podróży.
 20. Zwrot biletu lotniczego
  • Klient ma prawo dokonać zwrotu biletu lotniczego zakupionego na stronie www.ewings.pl pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu i o ile zezwala na to taryfa zastosowana w bilecie lotniczym, z którą Użytkownik ma obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu biletu. Zwrot biletu lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty karnej.
  • Wybrane taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy).
  • Zwracany bilet należy przesłać bezpośrednio na adres Fostertravel.pl 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lok 15 . Koszty zwrotnego przesłania biletu do Fostertravel.pl pokrywa Klient. Zaleca się przesyłanie biletów lotniczych listem poleconym lub przesyłką kurierską. W zależności od zastosowanej formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet lotniczy przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty kredytowej Użytkownika, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Fostertravel.pl przesyłki zawierającej zwracany bilet lotniczy.
  • Jako termin zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Fostertravel.pl
 21. Taryfy promocyjne - ograniczenie odpowiedzialności
 22. Niektóre taryfy promocyjne, dostępne w Systemie Rezerwacji www.ewings.pl, posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. Dotyczy to w szczególności taryf typu , które muszą zostać zarezerwowane i wykupione z co najmniej 7 i 14 dniowym wyprzedzeniem. Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny biletu lotniczego. Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji Użytkownika, dokonanej dokładnie na siedem lub czternaście dni przed odlotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy.

7. REKLAMACJE

 1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu w formie pisemnej w biurze Fostertravel.pl, 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok 15, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. O przyjęciu reklamacji i terminie jej rozpatrzenia Fostertravel.pl poinformuje Klienta w terminie 3 dni od jej otrzymania.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika i do odstąpienia od umowy bez podania
 2. Fostertravel.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).
 4. Fostertravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Klienta wynikające z faktu nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych lub działania siły wyższej.

9. REGULAMIN PRZEWOZU POSZCZEGÓLNYCH LINI LOW COST: