Wizy i pośrednictwo wizowe

UWAGA: Przedstawione poniżej informacje mogą ulegać zmianom. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.

UWAGA: Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.


Aktualny spis oferowanych wiz:


Spis wiz do wszystkich krajów.

 

Wizy do Afganistanu

Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy,
 • Dwie aktualne fotografie,
 • Paszport, (jeśli paszport nie może być dostarczony od razu z ważnych powodów, należy dostarczyć kopie głównych stron paszportu, a oryginał dopiero w momencie, gdy podanie o wizę zostanie rozpatrzone pozytywnie).

Czas oczekiwania: 1-3 dni robocze
Cena: 30 EURO + 100 PLN

 

Wizy do Arabii Saudyjskiej

Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

Wiza biznesowa:

 • Wniosek wizowy,
 • Aktualny paszport - dwie wolne strony,
 • Dwie fotografie - białe tło,
 • Zaproszenie z firmy Saudyjskiej potwierdzone przez Saudyjską Izbę Przemysłowo - Handlowa, zawierające numer rejestracyjny zaczynający sie od numeru 700.
 • Kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej,
 • Pismo delegujące z firmy polskiej, zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje:

 

 1. Nazwę firmy,
 2. Krótki opis działalności firmy,
 3. Dokładny cel wizyty,
 4. Stanowisko jakie osoba delegowana zajmuje w firmie
 5. Rodzaj wizy oraz długość pobytu
 6. Jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma.
 7. Dowód wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie,
 8. Bilet lotniczy lub potwierdzenie rezerwacji.

Wizyta pracownicza:

 • Wniosek wizowy,
 • Aktualny paszport - minimum dwie wolne strony w paszporcie,
 • Dwie fotografie - białe tło,
 • Zaproszenie wystawione przez saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej,
 • Oryginał dyplomu poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu podanego w zaproszeniu,
 • Pismo delegujące z firmy polskiej, zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać nastepujące informacje:

 

 1. Nazwę firmy,
 2. Krótki opis działalności firmy,
 3. Stanowisko jakie osoba delegowana zajmuje w firmie,
 4. Poświadczenie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w zawodzie,
 5. Czas pobytu.

 

 • Jeżeli firma delegująca jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma.
 • Kopia umowy pomiędzy firma saudyjska, a firmą wysyłającą,
 • Bilet lotniczy (do miejsca siedziby firmy),
 • Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej

Wiza pracownicza:

 • Wniosek wizowy,
 • Aktualny paszport - minimum dwie wolne strony w paszporcie,
 • Dwie fotografie - białe tło,
 • Kopia podpisanego kontraktu,
 • Block wiza (zaproszenie od strony saudyjskiej skierowane do saudyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych),
 • Oryginał pisma z firmy saudyjskiej chcącej zatrudnić osobę ubiegającą sie o wizę. Pismo powinno zawierać datę i numer "Block" wizy

 

Jeżeli aplikant pracował wcześniej w Arabii Saudyjskiej, powinien przedstawić świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia; tłumaczenie dyplomu na język angielski lub arabski, poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu, zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Dokument ten zostanie następnie zalegalizowany w Sekcji Konsularnej Ambasady; zaświadczenie o niekaralności, przetłumaczone na język angielski lub arabski zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Dokument ten zostanie następnie zalegalizowany w Sekcji Konsularnej Ambasady; raport medyczny poświadczony pieczęcią szpitala państwowego; bilet lotniczy; potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Czas oczekiwania - nie jest określony. Najlepiej złożyć dokumenty najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną podróżą.

Uwagi:

Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup realizujących ściśle ustalony program, Na podstawie wizy biznesowej lub odwiedzinowej można poruszać sie po ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają one jednocześnie do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej. Cudzoziemców, którzy pragną opuścić Arabię Saudyjską, a maja status rezydenta (długoterminowa wiza pobytowa), obowiązują wizy wyjazdowe lub wyjazdowo-powrotne. Do ich uzyskania wymagana jest zgoda sponsora. Pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy.

Kobiety poniżej czterdziestego roku życia muszą podróżować w towarzystwie ojca, meża lub brata. Kobiety, które podróżują samotnie, aby uniknąć opóźnień w odprawie paszportowej, powinny zadbać o obecność na lotnisku sponsora lub opiekuna (ich pomoc jest również niezbędna przy załatwianiu formalności meldunkowych w hotelu).

Cena:

 • Legalizacja dokumentów - $10 (za każdy dokument),
 • Wiza jednokrotna - $55,
 • Wiza wielokrotna - $135,
 • Wiza pobytowa i pracownicza - $15.
 • PROWIZJA - 150 PLN


 

Wizy do Bahrajnu

Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

 • obowiązuje zasada sponsorowania wizy
 • skan paszportu - paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy


Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie,

 

Prosimy o kontakt w celu otrzymania wizy przed wykupieniem rezerwacji hotelowej. Przed dokonaniem rezerwacji hotelu muszą mieć Państwo potwierdzenie, że wiza zostanie wydana. Proponujemy wybór hotelu z naszej oferty. Wówczas nie będzie problemu z uzyskaniem wizy.

Uwagi:

Cudzoziemcy przybywający w celach handlowych otrzymują 72-godzinną wizę wjazdową (za okazaniem biletu powrotnego lub biletu na dalszą trasę) bezpośrednio na lotnisku, bez dodatkowych formalności. Na lotnisku można również uzyskać jednokrotną wizę tranzytową ważną 48 godzin. Wymagana jest wtedy ważna wiza pobytowa kraju docelowego.

Cena: 199 USD

Wizy do Chin

Rodzaje wiz:

Turystyczna

 • dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę: wypełniony czytelnie formularz wizowy, 1 fotografia, ktorą należy nakleić na wniosek, paszport ważny minimum 6 miesięcy, zawierajacy co najmniej jedną wolną stronę, kopia potwierdzonej rezerwacji na samolot lub biletu, wymagana jest również kopia biletu potwierdzajacego podróż do Chin lub wydruk rezerwacji, osoby, które wyjeżdżają z biur podróży mogą przedstawić program wycieczki lub potwierdzenie udziału w imprezie.
 • czas oczekiwania na wizę: wizę standardowo otrzymuje się trzeciego dnia pracy Konsulatu licząc od dnia złożenia dokumentów.
 • czas na jaki wiza jest wydawana: domyślnie wiza umożliwia pobyt do 30 dni na terenie ChRL, można jednak ubiegać się o przyznanie dłuższego pobytu wypełniając stosowne pole we wniosku wizowym. Sformułowanie "wiza trzymiesięczna" oznacza czas, przed upływem którego należy wjechać na teren Chin. Na wizie określa go sformułowanie "enter before". Okres ten jest niezależny od przyznanego czasu pobytu w ChRL.

 

Od 15 marca 2008 zostały wprowadzone opłaty za wizy dla obywateli RP:

 

 • indywidualna wiza wjazdowa każdego typu: 220 zł
 • wizy grupowe - 180 zł/os.
 • wiza wydana w dzień po złożeniu wniosku wizowego dodatkowo 50 zł
 • wiza wydana w dzień złożenia wniosku wizowego dodatkowo 100 zł


Służbowa

 • dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę: wypełniony czytelnie formularz wizowy, 1 fotografia, ktorą należy nakleić na wniosek, paszport ważny minimum 6 miesięcy, zawierajacy co najmniej jedną wolną stronę, zaproszenie od strony chińskiej (firmy, kontrahenta)
 • czas oczekiwania na wizę: 1 - 3 dni.
 • czas oczekiwania i cena jak przy wizie Turystycznej

 

Osoby oczekujące na międzynarodowe połączenia lotnicze, których pobyt na lotnisku nie jest dłuższy niż 24 godziny, mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej.

Przy jednokrotnej wizie musimy pamiętać, że wjazd do Hongkongu lub do Makao jest traktowany jako opuszczenie terytorium Chin i anuluje ważność takiej wizy. Chcąc wjechać ponownie na terytorium ChRL należy wyrobić wizę w biurach łącznikowych centralnych władz ChRL lub za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service.

Biuro pobiera opłatę za posrednictwo wizowe w wysokości 70pln za paszport.


Wizy do Indii

Aplikacja musi zostać złożona na min. 14 dni przed planowaną datą podróży dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wizę:

 

 • paszport ważny na min. rok, mający wolne strony na wizę
 • 2 kopie należycie wypełnionego, zgodnie z paszportem, formularze, ręcznie podpisane przez Aplikanta (każda z rubryk powinna zostać wypełniona)
 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (białe tło, twarz skierowana do kamery, oba uszy widoczne, okulary przeciwsłoneczne oraz czapka są zabronione)
 • okazać bilet powrotny oraz kserokopię biletu lub potwierdzenie rezerwacji dołączone do formularza wizowego)
 • Formularz można uzyskać w sekcji wizowej lub na stronie internetowej www.indianembassy.pl (tylko w języku angielskim)
 • opłata wizowa wynosi 184 zł
 • opłata wizowa nie podlega zwrotowi
 • wiza turystyczna jest ważna max. 6 miesięcy od dnia wydania wizy
 • Wizy turystycznej nie można przedłużać
 • Możliwość wielokrotnego wjazdu do Indii w czasie ważności wizy
 • Wiza turystyczna nie może zostać użyta w innym celu niż turystycznym

 

Biuro dolicza opłatę za pośrednictwo wizowe w wysokości 70pln za paszport.


Wizy do Iranu

Wymagania dokumentowe potrzebne do wyrobienia wizy:

 • 2 egzemplarze formularza wizowego,
 • 3 aktualne zdjęcia (en face, kolorowe, 3/3, 5 x 4/4, 5 cm),
 • Kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem) - ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 m-cy.


Czas oczekiwania: około 3 tygodni.

 

Przed przesłaniem do nas paszportu do wizowania, prosimy o wysłanie kopii pierwszych 3 stron z paszportu, zdjęć, wypełnionych wniosków wizowych oraz potwierdzenia wpłaty opłaty prowizyjnej. Te dokumenty składane są w ambasadzie. Po ok 14 dniach otrzymujemy informację, czy wiza została przyznana i wówczas jeśli wiza została przyznana prosimy o przesłanie nam paszportu oraz potwierdzenia wpłaty opłaty wizowej 240pln. W ciągu 7 dni paszport z wizą będzie odesłany pod wskazany adres lub do odbioru w naszym biurze.

Cena: 240 PLN + 100 PLN opłat prowizyjnych

Wizy do Kataru

Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

 • Dobrej, jakości skan paszportu
 • Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od momentu wjazdu.
 • Obowiązuje tzw. zasada sponsorowania wiz. Sponsorem może być obywatel Kataru lub cudzoziemiec (tylko dla swojej najbliższej rodziny) przebywający w Katarze ze statusem rezydenta z prawem do pracy. Nie ma możliwości otrzymania wizy na granicy bez uprzedniego uzyskania promesy wizy.


Czas oczekiwania: 3 -5 dni roboczych.

Cena:

 • 199 USD + hotel z poniższej listy


Możemy wyrobić samą wizę do Kataru, przy okazaniu rezerwacji hotelowej przez klienta. Jednak wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania oraz dużo większą większą możliwością odmowy przyznania wizy. Rekomendujemy wybór hotelu z naszej oferty. Wówczas wyrobienie wizy jest dużo łatwiejsze i szanse na jej otrzymanie są bardzo wysokie.

5*****
- GRAND REGENCY HOTEL
- INTERCONTINENTAL HOTEL
- LA CIGALE HOTEL
- LE MIRAGE EXECUTIVE RESIDENCE
- MILLENIUM HOTEL
- MOVENPICK TOWER & SUITES
- RETAJ AL RAYYAN HOTEL
- RITZ CARLTON HOTEL
- SHARQ VILLAGE & SPA
- SHERATON HOTEL
- SOUQ WAQIF BOUTIQUE HOTEL

4****
- AL BUSTAN HOTEL
- AL LIWAN SUITES
- AL SADD SUITES
- DOHA SEEF HOTEL
- GLORIA HOTEL
- LA VILLA PALACE
- LE GRAND HOTEL
- LE PARK HOTEL
- MERCURE GRAND HOTEL
- MOVENPICK HOTEL
- RETAJ RESIDENCE
- ROYAL QATAR

3***
- AL BAYRAK SERVICE APARTMENTS
- AL MOUROUJ INN
- AL MUNTAZAH PLAZA
- AL NAKHEEL HOTEL
- AL QIMA HOTEL APARTMENT
- AL SIRAAJ FURNISHED SUITES
- AL SIRAAJ WAKRA INN
- DIAMOND HOTEL
- GEORGE II HOTEL
- GRAND SUITE HOTEL

2**
- SHEZAN HOTEL

 

Wizy do Rosji

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć w Wydziale Konsularnym (dostarczyć do konsulatu) Ambasady Rosyjskiej w Polsce następujące dokumenty:

 

 • Wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można otrzymać w Wydziale Konsularnym. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 • Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.
 • Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografje mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.
 • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej - do otrzymania zwykłej wizy.
 • Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczna - do otrzymania wizy turystycznej.
 • Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
 • Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem 30 000 EURO ważne na terenie Federacji Rosyjskiej. Polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu.

 

Inne ważne uwagi:

 

 • Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w PLN). W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wydanie wizy w trybie przyśpieszonym podlega wyższej opłacie.
 • Za sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobiera się dodatkowa opłata.
 • Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • Dokumenty przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:00


Czas oczekiwania

 

 1. 2 dni robocze ---- 302 PLN
 2. 5 dni roboczych -- 151 PLN

Do w/w stawek biuro dolicza opłatę za pośrednictwo w wysokości 100pln za paszport.Wizy do Syrii

Wymagania dokumentowe do potrzebne do wyrobienia wizy:

 • Paszport ważny min. 6 miesięcy,
 • Dwa wypełnione wnioski wizowe,
 • Dwa zdjęcia,
 • Mundurowi, dziennikarze, fotografowie - skrócone CV, pismo z pracy o urlopie lub celach podroży służbowej.


Czas oczekiwania: 3 dni - 1, 5 tygodnia

Uwagi:

 • Wizy wjazdowe są ważne trzy lub sześć miesięcy od daty wydania, jednakże pobyt dłuższy niż 15 dni musi być zarejestrowany w regionalnym Biurze ds. Cudzoziemców.
 • Ambasada Syrii w Warszawie wydaje wizy obywatelom Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
 • Wiza syryjska traci swą ważność, jeżeli w paszporcie znajdują się pieczątki z okupowanej Palestyny, miejscowości granicznych Taba, Wadi Araba, Wadi al-Ordon, Rafah lub Sharm al-Sheikh.
 • Nie można przekroczyć granicy drogą lądową - zakaz przebywania w Izraelu (nie tylko posiadania pieczątki izraelskiej), Żony/mężowie i dzieci obywateli syryjskich nie potrzebują wizy, aby wjechać do Syrii.


Cena: 25 EURO +100 PLN opłaty prowizyjne

 

Wizy do Tajlandii

Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (białe tło, twarz skierowana do kamery, oba uszy widoczne, okulary przeciwsłoneczne oraz czapka są zabronione)
 • zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy
 • opłata za pojedynczy wjazd / wizę wynosi 100 zł
 • opłata wizowa nie podlega zwrotowi
 • koszt kolejnego wjazdu wynosi 100 zł
 • maksymalna ilość wjazdów to 4
 • wiza turystyczna jest ważna 90 dni po wjeździe do Tajlandii
 • Wiza turystyczna upoważnia na pobyt w Tajlandii przez 60 dni
 • Może być przedłużona na kolejne 30 dni w Urzędzie Imigracyjnym (maksymalny pobyt nie może przekraczać 90 dni)
 • Obywatele z polskim paszportem mogą wykupić wizę po przylocie na lotnisku w Bangkoku (należy wypełnić aplikację wizową w języku angiel­skim)
 • Wiza upoważnia do 15-dniowego pobytu w Tajlandii
 • Koszt wizy to 1000 THB
 • Wiza może być przedłużona do 30 dni w wyniku hospitalizacji lub klęski żywiołowej
 • Przy wjeździe wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest co najmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu (liczony od daty planowanego opuszczenia Tajlandii).
 • wystarczającej ilości środków płatniczych na pobyt - ok. 10 000 THB na osobę (ok. 250$), ok. 20 000 THB na rodzinę (ok. 500$) (dotyczy to osób powyżej 12. roku życia).

 

 

Biuro dolicza opłatę za pośrednictwo wizowe 70 pln za paszport.


Wizy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Wymagane dokumenty przy wyrobieniu wizy:

 • KOLOROWY skan paszportu stron ze zdjęciem.
  Powinien być dobrej, jakości i wielkość węższego boku powinna być min. 600 pikseli. Najlepiej przesłać w dobrej, jakości a przygotujemy go do odpowiedniego formatu.
 • KOLOROWY skan zdjęcia.
  Może być takie samo jak w paszporcie, dowodzie osobistym, czy innym dokumencie. Ważne, aby było to kolorowe zdjęcie przedstawiające twarz aplikanta.
 • Plik w dobrej, jakości. Wielkość 3, 5x4, 5 cm przy 300 dpi. Najlepiej przesłać w dobrej, jakości a my przygotujemy do odpowiedniego formatu
 • Informacje o locie. Najlepiej kopie biletu z danymi przylotu i odlotu.
 • Informacje o miejscu zatrzymania w Emiratach Arabskich.

Jeśli hotel, to informacja o rezerwacji hotelowej. Potrzebne są dane w postaci adresu i numeru telefonu, aby móc zweryfikować.

Czas oczekiwania: 2-3 dni robocze

Uwagi:

 • czas wydania wizy to kilka dni; nigdzie w przepisach nie jest ujęte ile dokładnie zajmie procedura; z doświadczenia wiemy, że może zająć to od 1 do kilku dni; w niektórych przypadkach urząd imigracyjny dłużej weryfikuje dane, dotyczy to głównie osób posiadających polski paszport, ale arabskie nazwisko,
 • paszport ważny 6 miesięcy,
 • nie można mieć śladów pobytu w Izraelu. Mogą być problemy podczas odprawy paszportowej,
 • koszt wiz dla osób lądujących w Abu Dhabi jest o 100 USD wyższy,
 • koszt wiz dla samotnie podróżujących kobiet jest o 100 USD wyższy,
 • promesa ważna jest na 60 dni od daty wydania; umożliwia jednokrotne przekroczenie granicy i przebywanie na terenie Emiratów Arabskich przez okres nie dłuższy niż 30 dni, przebywanie dłużej grozi sankcjami prawnymi.


Cena: 199 USD

 

Spis wiz do wszystkich krajów


                        Ł                     Z


PAŃSTWO/TERYTORIUMOKRES POBYTU BEZWIZOWEGO
A
Albania30 dni, możliwe przedłużenie do 90 dni
Andora90 dni
Anguillakonie (zwykle 28 dni)
Argentyna90 dni
Antigua i Barbuda180 dni
Antyle Holenderskie90 dni
Aruba90 dni
Austriaczłonek UE*
B
Barbados28 dni
Belgiaczłonek UE*
Belize30 dni, możliwe przedłużenie do 180 dni)
BermudyWIZA WYMAGANA
Boliwia90 dni
Bośnia i Hercegowina90 dni
Brazylia90 dni
Brunei14 dni
Brytyjskie Wyspy Dziewiczedo 180 dni
Bułgariaczłonek UE*
Brazylia90 dni
Burundimożliwość otrzymania wizy na granicy
C
Chile90 dni
Chorwacja90 dni
Cyprczłonek UE*
Czarnogóra90 dni
Czechyczłonek UE*
D
Daniaczłonek UE*
Dominika21 dni
Dominikana90 dni, należy wykupić kartę turystyczną (10 USD, można nabyć ją na lotnisku)
E
Ekwador30 dni, możliwe przedłużenie do 90 dni
Estoniaczłonek UE*
F
Falklandywiza niepotrzebna
Fidżimożliwe otrzymanie wizy na granicy z ważnością do 120 dni
Filipiny21 dni
Finlandiaczłonek UE*
Francjaczłonek UE*
Francuskie Ziemie Południowopolarne90 dni
G
Gibraltar180 dni
Grecjaczłonek UE*
Grenada30 dni
Grenlandia90 dni
Gruzja90 dni
Gujana Francuska90 dni
Gwadelupa90 dni
Gwatemala90 dni
H
Haiti90 dni
Hiszpaniaczłonek UE*
Honduras90 dni
Hongkong90 dni**
Holandiaczłonek UE*
I
Indonezjamożliwość otrzymania wizy na granicy
Irlandiaczłonek UE*
Islandiaczłonek EOG*
Izrael90 dni
J
Jamajkamożliwość otrzymania wizy na granicy
Japonia90 dni
K
Kamerunmożliwość otrzymania wizy na granicy (należy się uprzednio skontaktować z konsulem honorowym RP w Jaunde)
Kanada180 dni, o ile na granicy nie określi się krótszego pobytu; od 1 stycznia 2009 r. tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych
Keniamożliwość otrzymania wizy na granicy
Kolumbia90 dni (z możliwością przedłużenia na dalsze 90 dni)
Korea Południowa90 dni
Kosowowiza niepotrzebna
Kostaryka90 dni
L
Libanmożliwość otrzymania wizy na granicy
Liechtensteinczłonek EOG*
Litwaczłonek UE*
Luksemburgczłonek UE*
Ł
Łotwaczłonek UE*
M
Macedonia90 dni
Madagaskarmożliwość otrzymania wizy na granicy
Madera i Azoryjak Portugalia
Majotta90 dni
Makau90 dni**
Malediwymożliwość otrzymania wizy na granicy
Malezja90 dni
Maltaczłonek UE*
Maroko90 dni
Martynika90 dni
Mauritius180 dni
Meksyk90 dni
Mikronezjamożliwość otrzymania na granicy wizy na 30 dni, zewentualnością przedłużenia do 90 dni
Mołdawia90 dni
Monako90 dni
Mozambikmożliwość otrzymania wizy na granicy
N
Nepalmożliwość otrzymania na granicy wizy do 60 dni
Niemcyczłonek UE*
Nikaragua90 dni
Nowa Kaledonia90 dni
Nowa Zelandia90 dni
Norwegiaczłonek EOG*
P
Palaumożliwość otrzymania na granicy wizy do 30 dni
Panama90 dni
Paragwaj90 dni
Peru90 dni
Polinezja Francuska90 dni
Portugaliaczłonek UE*
R
Reunion90 dni
RPA30 dni
Republika Zielonego Przylądkamożliwość otrzymania wizy na granicy
Rumuniaczłonek UE*
Rwandamożliwość otrzymania wizy na granicy
S
Saint Lucia180 dni
Saint-Pierre i Miquelon90 dni
Saint Vincent i Grenadynywiza wymagana
Salwador90 dni
Samoa Zachodnie60 dni
San Marino90 dni (powyżej 10 dni wymaganie zgłoszenie pobytu)
Serbia90 dni
Seszelemożliwość otrzymania na granicy wizy do 30 dni
Singapur90 dni
Słowacjaczłonek UE*
Słoweniaczłonek UE*
Sri Lankamożliwość otrzymania wizy na granicy
Suazi60 dni
Szwajcaria90 dni
Szwecjaczłonek UE*
T
Tajwan30 dni
Tanzaniamożliwość otrzymania wizy na granicy
Timor Wschodnimożliwość otrzymania wizy na granicy
Trynidad i Tobago30 dni
Tunezjatylko dla uczestników wycieczek zorganizowanych
Turcjamożliwość otrzymania wizy na granicy
Turks i Caicos180 dni
Tuvalumożliwość otrzymania na granicy wizy do 30 dni
U
Ugandamożliwość otrzymania wizy na granicy
Ukraina90 dni
Urugwaj90 dni
V
Vanuatu30 dni
W
Wallis i Futuna90 dni
Watykanjak Włochy
Wenezuelamożliwość otrzymania na granicy wizy w formie karty turystycznej do 90 dni
Węgryczłonek UE*
Wielka Brytaniaczłonek UE*
Włochyczłonek UE*
Wyspy Kanaryjskiejak Hiszpania
Wyspy Owcze90 dni
Wyspy Salomonamożliwość otrzymania na granicy wizy do 90 dni
Wyspy Świętego Tomasza i Książecamożliwość otrzymania wizy na granicy
Z
Zambiamożliwość otrzymania wizy na granicy
Zimbabwemożliwość otrzymania wizy na granicy
 • w przypadku wyjazdu na okres dłuższy niż 3 miesiące należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej - z odpowiednim wyprzedzeniem - do właściwej jednostki administracyjnej (np. najbliższy komisariat policji lub urząd ds. cudzoziemców); procedura podjęcia decyzji o jego udzieleniu powinna zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji
 • **Hongkong i Makau, jako specjalne regiony pod administracją Chin mają odrębne przepisy imigracyjne; nadal obowiązuje kontrola graniczna, turyści, którzy wjechali do Makau lub Hongkongu z terenu "właściwych" Chin, i mają zamiar po odwiedzeniu tych terytoriów kontynuować podróż po Chinach, muszą posiadać wizy chińskie wielokrotnego wjazdu
 • Z dniem 1 maja 2004 r. obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG). Legalizacja pobytu powyżej 90 dni w krajach UE/EOG patrz: Informacja dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej na stronie internetowej MSZ.


                        Ł                     Z