Wizy i pośrednictwo wizowe

 

UWAGA: Przedstawione poniżej informacje mogą ulegać zmianom. Dlatego też wskazane jest osobiste skontaktowanie się z placówką dyplomatyczną danego kraju.

UWAGA: Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.


Aktualny spis oferowanych wiz:

 • Afganistan
 • Arabia Saudyjska
 • Bahrajn
 • Chiny
 • Indie
 • Iran
 • Katar
 • Rosja
 • Syria
 • Tajlandia
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

 • Spis wiz do wszystkich krajów.

  Wizy do Afganistanu

  Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

 • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy,
 • Dwie aktualne fotografie,
 • Paszport, (jeśli paszport nie może być dostarczony od razu z ważnych powodów, należy dostarczyć kopie głównych stron paszportu, a oryginał dopiero w momencie, gdy podanie o wizę zostanie rozpatrzone pozytywnie).
 • Czas oczekiwania: 1-3 dni robocze
  Cena: 30 EURO + 100 PLN

  Wizy do Arabii Saudyjskiej

  Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

  Wiza biznesowa:

 • Wniosek wizowy,
 • Aktualny paszport - dwie wolne strony,
 • Dwie fotografie - białe tło,
 • Zaproszenie z firmy Saudyjskiej potwierdzone przez Saudyjską Izbę Przemysłowo - Handlowa, zawierające numer rejestracyjny zaczynający sie od numeru 700.
 • Kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej,
 • Pismo delegujące z firmy polskiej, zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać następujące informacje:
  1. Nazwę firmy,
  2. Krótki opis działalności firmy,
  3. Dokładny cel wizyty,
  4. Stanowisko jakie osoba delegowana zajmuje w firmie
  5. Rodzaj wizy oraz długość pobytu
  6. Jeżeli firmą delegującą jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma.
  7. Dowód wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie,
  8. Bilet lotniczy lub potwierdzenie rezerwacji.
  Wizyta pracownicza:

 • Wniosek wizowy,
 • Aktualny paszport - minimum dwie wolne strony w paszporcie,
 • Dwie fotografie - białe tło,
 • Zaproszenie wystawione przez saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • Kopia dokumentu rejestracji firmy saudyjskiej,
 • Oryginał dyplomu poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu podanego w zaproszeniu,
 • Pismo delegujące z firmy polskiej, zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Pismo w języku angielskim powinno być skierowane do Konsula i zawierać nastepujące informacje:
  1. Nazwę firmy,
  2. Krótki opis działalności firmy,
  3. Stanowisko jakie osoba delegowana zajmuje w firmie,
  4. Poświadczenie przynajmniej dwuletniego doświadczenia w zawodzie,
  5. Czas pobytu.
 • Jeżeli firma delegująca jest firma zagraniczna, to pismo należy zalegalizować w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej w kraju, z którego pochodzi firma.
 • Kopia umowy pomiędzy firma saudyjska, a firmą wysyłającą,
 • Bilet lotniczy (do miejsca siedziby firmy),
 • Potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej
 • Wiza pracownicza:

 • Wniosek wizowy,
 • Aktualny paszport - minimum dwie wolne strony w paszporcie,
 • Dwie fotografie - białe tło,
 • Kopia podpisanego kontraktu,
 • Block wiza (zaproszenie od strony saudyjskiej skierowane do saudyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych),
 • Oryginał pisma z firmy saudyjskiej chcącej zatrudnić osobę ubiegającą sie o wizę. Pismo powinno zawierać datę i numer "Block" wizy
 • Jeżeli aplikant pracował wcześniej w Arabii Saudyjskiej, powinien przedstawić świadectwo pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia; tłumaczenie dyplomu na język angielski lub arabski, poświadczającego kwalifikacje do wykonywania zawodu, zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Dokument ten zostanie następnie zalegalizowany w Sekcji Konsularnej Ambasady; zaświadczenie o niekaralności, przetłumaczone na język angielski lub arabski zalegalizowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Dokument ten zostanie następnie zalegalizowany w Sekcji Konsularnej Ambasady; raport medyczny poświadczony pieczęcią szpitala państwowego; bilet lotniczy; potwierdzenie wpłaty na konto Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej.

  Czas oczekiwania - nie jest określony. Najlepiej złożyć dokumenty najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną podróżą.

  Uwagi:

  Wizy turystyczne wydawane są jedynie członkom zorganizowanych i wcześniej zaakceptowanych grup realizujących ściśle ustalony program, Na podstawie wizy biznesowej lub odwiedzinowej można poruszać sie po ogólnodostępnych miejscach w kraju. Uprawniają one jednocześnie do opuszczenia Królestwa Arabii Saudyjskiej. Cudzoziemców, którzy pragną opuścić Arabię Saudyjską, a maja status rezydenta (długoterminowa wiza pobytowa), obowiązują wizy wyjazdowe lub wyjazdowo-powrotne. Do ich uzyskania wymagana jest zgoda sponsora. Pieczątka izraelska w paszporcie może uniemożliwić uzyskanie wizy bądź przekroczenie granicy.

  Kobiety poniżej czterdziestego roku życia muszą podróżować w towarzystwie ojca, meża lub brata. Kobiety, które podróżują samotnie, aby uniknąć opóźnień w odprawie paszportowej, powinny zadbać o obecność na lotnisku sponsora lub opiekuna (ich pomoc jest również niezbędna przy załatwianiu formalności meldunkowych w hotelu).

  Cena:

 • Legalizacja dokumentów - $10 (za każdy dokument),
 • Wiza jednokrotna - $55,
 • Wiza wielokrotna - $135,
 • Wiza pobytowa i pracownicza - $15.
 • PROWIZJA - 150 PLN

 • Wizy do Bahrajnu

  Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

 • obowiązuje zasada sponsorowania wizy
 • skan paszportu - paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy

 • Czas oczekiwania: ok. 2 tygodnie,

  Prosimy o kontakt w celu otrzymania wizy przed wykupieniem rezerwacji hotelowej. Przed dokonaniem rezerwacji hotelu muszą mieć Państwo potwierdzenie, że wiza zostanie wydana. Proponujemy wybór hotelu z naszej oferty. Wówczas nie będzie problemu z uzyskaniem wizy.

  Uwagi:

  Cudzoziemcy przybywający w celach handlowych otrzymują 72-godzinną wizę wjazdową (za okazaniem biletu powrotnego lub biletu na dalszą trasę) bezpośrednio na lotnisku, bez dodatkowych formalności. Na lotnisku można również uzyskać jednokrotną wizę tranzytową ważną 48 godzin. Wymagana jest wtedy ważna wiza pobytowa kraju docelowego.

  Cena: 199 USD

  Wizy do Chin

  Rodzaje wiz:

  Turystyczna
 • dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę: wypełniony czytelnie formularz wizowy, 1 fotografia, ktorą należy nakleić na wniosek, paszport ważny minimum 6 miesięcy, zawierajacy co najmniej jedną wolną stronę, kopia potwierdzonej rezerwacji na samolot lub biletu, wymagana jest również kopia biletu potwierdzajacego podróż do Chin lub wydruk rezerwacji, osoby, które wyjeżdżają z biur podróży mogą przedstawić program wycieczki lub potwierdzenie udziału w imprezie.
 • czas oczekiwania na wizę: wizę standardowo otrzymuje się trzeciego dnia pracy Konsulatu licząc od dnia złożenia dokumentów.
 • czas na jaki wiza jest wydawana: domyślnie wiza umożliwia pobyt do 30 dni na terenie ChRL, można jednak ubiegać się o przyznanie dłuższego pobytu wypełniając stosowne pole we wniosku wizowym. Sformułowanie "wiza trzymiesięczna" oznacza czas, przed upływem którego należy wjechać na teren Chin. Na wizie określa go sformułowanie "enter before". Okres ten jest niezależny od przyznanego czasu pobytu w ChRL.
 • Od 15 marca 2008 zostały wprowadzone opłaty za wizy dla obywateli RP:

 • indywidualna wiza wjazdowa każdego typu: 220 zł
 • wizy grupowe - 180 zł/os.
 • wiza wydana w dzień po złożeniu wniosku wizowego dodatkowo 50 zł
 • wiza wydana w dzień złożenia wniosku wizowego dodatkowo 100 zł

 • Służbowa
 • dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę: wypełniony czytelnie formularz wizowy, 1 fotografia, ktorą należy nakleić na wniosek, paszport ważny minimum 6 miesięcy, zawierajacy co najmniej jedną wolną stronę, zaproszenie od strony chińskiej (firmy, kontrahenta)
 • czas oczekiwania na wizę: 1 - 3 dni.
 • czas oczekiwania i cena jak przy wizie Turystycznej
 • Osoby oczekujące na międzynarodowe połączenia lotnicze, których pobyt na lotnisku nie jest dłuższy niż 24 godziny, mogą opuścić lotnisko na podstawie krótkotrwałego zezwolenia uzyskiwanego bezpośrednio przy odprawie paszportowej.

  Przy jednokrotnej wizie musimy pamiętać, że wjazd do Hongkongu lub do Makao jest traktowany jako opuszczenie terytorium Chin i anuluje ważność takiej wizy. Chcąc wjechać ponownie na terytorium ChRL należy wyrobić wizę w biurach łącznikowych centralnych władz ChRL lub za pośrednictwem agencji turystycznej China Travel Service.

  Biuro pobiera opłatę za posrednictwo wizowe w wysokości 70pln za paszport.


  Wizy do Indii

  Aplikacja musi zostać złożona na min. 14 dni przed planowaną datą podróży dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wizę:

 • paszport ważny na min. rok, mający wolne strony na wizę
 • 2 kopie należycie wypełnionego, zgodnie z paszportem, formularze, ręcznie podpisane przez Aplikanta (każda z rubryk powinna zostać wypełniona)
 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (białe tło, twarz skierowana do kamery, oba uszy widoczne, okulary przeciwsłoneczne oraz czapka są zabronione)
 • okazać bilet powrotny oraz kserokopię biletu lub potwierdzenie rezerwacji dołączone do formularza wizowego)
 • Formularz można uzyskać w sekcji wizowej lub na stronie internetowej www.indianembassy.pl (tylko w języku angielskim)
 • opłata wizowa wynosi 184 zł
 • opłata wizowa nie podlega zwrotowi
 • wiza turystyczna jest ważna max. 6 miesięcy od dnia wydania wizy
 • Wizy turystycznej nie można przedłużać
 • Możliwość wielokrotnego wjazdu do Indii w czasie ważności wizy
 • Wiza turystyczna nie może zostać użyta w innym celu niż turystycznym
 • Biuro dolicza opłatę za pośrednictwo wizowe w wysokości 70pln za paszport.


  Wizy do Iranu

  Wymagania dokumentowe potrzebne do wyrobienia wizy:

 • 2 egzemplarze formularza wizowego,
 • 3 aktualne zdjęcia (en face, kolorowe, 3/3, 5 x 4/4, 5 cm),
 • Kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem) - ważność paszportu nie może być krótsza niż 6 m-cy.

 • Czas oczekiwania: około 3 tygodni.

  Przed przesłaniem do nas paszportu do wizowania, prosimy o wysłanie kopii pierwszych 3 stron z paszportu, zdjęć, wypełnionych wniosków wizowych oraz potwierdzenia wpłaty opłaty prowizyjnej. Te dokumenty składane są w ambasadzie. Po ok 14 dniach otrzymujemy informację, czy wiza została przyznana i wówczas jeśli wiza została przyznana prosimy o przesłanie nam paszportu oraz potwierdzenia wpłaty opłaty wizowej 240pln. W ciągu 7 dni paszport z wizą będzie odesłany pod wskazany adres lub do odbioru w naszym biurze.

  Cena: 240 PLN + 100 PLN opłat prowizyjnych

  Wizy do Kataru

  Wymagania dokumentowe do wyrobienia wizy:

 • Dobrej, jakości skan paszportu
 • Paszport musi być ważny przynajmniej 6 miesięcy od momentu wjazdu.
 • Obowiązuje tzw. zasada sponsorowania wiz. Sponsorem może być obywatel Kataru lub cudzoziemiec (tylko dla swojej najbliższej rodziny) przebywający w Katarze ze statusem rezydenta z prawem do pracy. Nie ma możliwości otrzymania wizy na granicy bez uprzedniego uzyskania promesy wizy.

 • Czas oczekiwania: 3 -5 dni roboczych.

  Cena:

 • 199 USD + hotel z poniższej listy

 • Możemy wyrobić samą wizę do Kataru, przy okazaniu rezerwacji hotelowej przez klienta. Jednak wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania oraz dużo większą większą możliwością odmowy przyznania wizy. Rekomendujemy wybór hotelu z naszej oferty. Wówczas wyrobienie wizy jest dużo łatwiejsze i szanse na jej otrzymanie są bardzo wysokie.

  5*****
  - GRAND REGENCY HOTEL
  - INTERCONTINENTAL HOTEL
  - LA CIGALE HOTEL
  - LE MIRAGE EXECUTIVE RESIDENCE
  - MILLENIUM HOTEL
  - MOVENPICK TOWER & SUITES
  - RETAJ AL RAYYAN HOTEL
  - RITZ CARLTON HOTEL
  - SHARQ VILLAGE & SPA
  - SHERATON HOTEL
  - SOUQ WAQIF BOUTIQUE HOTEL

  4****
  - AL BUSTAN HOTEL
  - AL LIWAN SUITES
  - AL SADD SUITES
  - DOHA SEEF HOTEL
  - GLORIA HOTEL
  - LA VILLA PALACE
  - LE GRAND HOTEL
  - LE PARK HOTEL
  - MERCURE GRAND HOTEL
  - MOVENPICK HOTEL
  - RETAJ RESIDENCE
  - ROYAL QATAR

  3***
  - AL BAYRAK SERVICE APARTMENTS
  - AL MOUROUJ INN
  - AL MUNTAZAH PLAZA
  - AL NAKHEEL HOTEL
  - AL QIMA HOTEL APARTMENT
  - AL SIRAAJ FURNISHED SUITES
  - AL SIRAAJ WAKRA INN
  - DIAMOND HOTEL
  - GEORGE II HOTEL
  - GRAND SUITE HOTEL

  2**
  - SHEZAN HOTEL

  Wizy do Rosji

  Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć w Wydziale Konsularnym (dostarczyć do konsulatu) Ambasady Rosyjskiej w Polsce następujące dokumenty:

 • Wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można otrzymać w Wydziale Konsularnym. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 • Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.
 • Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografje mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.
 • Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej - do otrzymania zwykłej wizy.
 • Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczna - do otrzymania wizy turystycznej.
 • Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.
 • Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem 30 000 EURO ważne na terenie Federacji Rosyjskiej. Polisa powinna pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu.
 • Inne ważne uwagi:

 • Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w PLN). W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
 • Wydanie wizy w trybie przyśpieszonym podlega wyższej opłacie.
 • Za sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobiera się dodatkowa opłata.
 • Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • Dokumenty przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:00

 • Czas oczekiwania
  1. 2 dni robocze ---- 302 PLN
  2. 5 dni roboczych -- 151 PLN

  Do w/w stawek biuro dolicza opłatę za pośrednictwo w wysokości 100pln za paszport.  Wizy do Syrii

  Wymagania dokumentowe do potrzebne do wyrobienia wizy:

 • Paszport ważny min. 6 miesięcy,
 • Dwa wypełnione wnioski wizowe,
 • Dwa zdjęcia,
 • Mundurowi, dziennikarze, fotografowie - skrócone CV, pismo z pracy o urlopie lub celach podroży służbowej.

 • Czas oczekiwania: 3 dni - 1, 5 tygodnia

  Uwagi:

 • Wizy wjazdowe są ważne trzy lub sześć miesięcy od daty wydania, jednakże pobyt dłuższy niż 15 dni musi być zarejestrowany w regionalnym Biurze ds. Cudzoziemców.
 • Ambasada Syrii w Warszawie wydaje wizy obywatelom Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.
 • Wiza syryjska traci swą ważność, jeżeli w paszporcie znajdują się pieczątki z okupowanej Palestyny, miejscowości granicznych Taba, Wadi Araba, Wadi al-Ordon, Rafah lub Sharm al-Sheikh.
 • Nie można przekroczyć granicy drogą lądową - zakaz przebywania w Izraelu (nie tylko posiadania pieczątki izraelskiej), Żony/mężowie i dzieci obywateli syryjskich nie potrzebują wizy, aby wjechać do Syrii.

 • Cena: 25 EURO +100 PLN opłaty prowizyjne

  Wizy do Tajlandii

  Dokumenty niezbędne do otrzymania wizy:

 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (białe tło, twarz skierowana do kamery, oba uszy widoczne, okulary przeciwsłoneczne oraz czapka są zabronione)
 • zdjęcie nie może być starsze niż 6 miesięcy
 • opłata za pojedynczy wjazd / wizę wynosi 100 zł
 • opłata wizowa nie podlega zwrotowi
 • koszt kolejnego wjazdu wynosi 100 zł
 • maksymalna ilość wjazdów to 4
 • wiza turystyczna jest ważna 90 dni po wjeździe do Tajlandii
 • Wiza turystyczna upoważnia na pobyt w Tajlandii przez 60 dni
 • Może być przedłużona na kolejne 30 dni w Urzędzie Imigracyjnym (maksymalny pobyt nie może przekraczać 90 dni)
 • Obywatele z polskim paszportem mogą wykupić wizę po przylocie na lotnisku w Bangkoku (należy wypełnić aplikację wizową w języku angiel­skim)
 • Wiza upoważnia do 15-dniowego pobytu w Tajlandii
 • Koszt wizy to 1000 THB
 • Wiza może być przedłużona do 30 dni w wyniku hospitalizacji lub klęski żywiołowej
 • Przy wjeździe wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest co najmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu (liczony od daty planowanego opuszczenia Tajlandii).
 • wystarczającej ilości środków płatniczych na pobyt - ok. 10 000 THB na osobę (ok. 250$), ok. 20 000 THB na rodzinę (ok. 500$) (dotyczy to osób powyżej 12. roku życia).

 • Biuro dolicza opłatę za pośrednictwo wizowe 70 pln za paszport.


  Wizy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

  Wymagane dokumenty przy wyrobieniu wizy:

 • KOLOROWY skan paszportu stron ze zdjęciem.
  Powinien być dobrej, jakości i wielkość węższego boku powinna być min. 600 pikseli. Najlepiej przesłać w dobrej, jakości a przygotujemy go do odpowiedniego formatu.
 • KOLOROWY skan zdjęcia.
  Może być takie samo jak w paszporcie, dowodzie osobistym, czy innym dokumencie. Ważne, aby było to kolorowe zdjęcie przedstawiające twarz aplikanta.
 • Plik w dobrej, jakości. Wielkość 3, 5x4, 5 cm przy 300 dpi. Najlepiej przesłać w dobrej, jakości a my przygotujemy do odpowiedniego formatu
 • Informacje o locie. Najlepiej kopie biletu z danymi przylotu i odlotu.
 • Informacje o miejscu zatrzymania w Emiratach Arabskich.
 • Jeśli hotel, to informacja o rezerwacji hotelowej. Potrzebne są dane w postaci adresu i numeru telefonu, aby móc zweryfikować.

  Czas oczekiwania: 2-3 dni robocze

  Uwagi:
 • czas wydania wizy to kilka dni; nigdzie w przepisach nie jest ujęte ile dokładnie zajmie procedura; z doświadczenia wiemy, że może zająć to od 1 do kilku dni; w niektórych przypadkach urząd imigracyjny dłużej weryfikuje dane, dotyczy to głównie osób posiadających polski paszport, ale arabskie nazwisko,
 • paszport ważny 6 miesięcy,
 • nie można mieć śladów pobytu w Izraelu. Mogą być problemy podczas odprawy paszportowej,
 • koszt wiz dla osób lądujących w Abu Dhabi jest o 100 USD wyższy,
 • koszt wiz dla samotnie podróżujących kobiet jest o 100 USD wyższy,
 • promesa ważna jest na 60 dni od daty wydania; umożliwia jednokrotne przekroczenie granicy i przebywanie na terenie Emiratów Arabskich przez okres nie dłuższy niż 30 dni, przebywanie dłużej grozi sankcjami prawnymi.

 • Cena: 199 USD

  Spis wiz do wszystkich krajów


  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   P   R   S   T   U   V   W   Z


  PAŃSTWO/TERYTORIUM OKRES POBYTU BEZWIZOWEGO
  A
  Albania 30 dni, możliwe przedłużenie do 90 dni
  Andora 90 dni
  Anguilla konie (zwykle 28 dni)
  Argentyna 90 dni
  Antigua i Barbuda 180 dni
  Antyle Holenderskie 90 dni
  Aruba 90 dni
  Austria członek UE*
  B
  Barbados 28 dni
  Belgia członek UE*
  Belize 30 dni, możliwe przedłużenie do 180 dni)
  Bermudy WIZA WYMAGANA
  Boliwia 90 dni
  Bośnia i Hercegowina 90 dni
  Brazylia 90 dni
  Brunei 14 dni
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze do 180 dni
  Bułgaria członek UE*
  Brazylia 90 dni
  Burundi możliwość otrzymania wizy na granicy
  C
  Chile 90 dni
  Chorwacja 90 dni
  Cypr członek UE*
  Czarnogóra 90 dni
  Czechy członek UE*
  D
  Dania członek UE*
  Dominika 21 dni
  Dominikana 90 dni, należy wykupić kartę turystyczną (10 USD, można nabyć ją na lotnisku)
  E
  Ekwador 30 dni, możliwe przedłużenie do 90 dni
  Estonia członek UE*
  F
  Falklandy wiza niepotrzebna
  Fidżi możliwe otrzymanie wizy na granicy z ważnością do 120 dni
  Filipiny 21 dni
  Finlandia członek UE*
  Francja członek UE*
  Francuskie Ziemie Południowopolarne 90 dni
  G
  Gibraltar 180 dni
  Grecja członek UE*
  Grenada 30 dni
  Grenlandia 90 dni
  Gruzja 90 dni
  Gujana Francuska 90 dni
  Gwadelupa 90 dni
  Gwatemala 90 dni
  H
  Haiti 90 dni
  Hiszpania członek UE*
  Honduras 90 dni
  Hongkong 90 dni**
  Holandia członek UE*
  I
  Indonezja możliwość otrzymania wizy na granicy
  Irlandia członek UE*
  Islandia członek EOG*
  Izrael 90 dni
  J
  Jamajka możliwość otrzymania wizy na granicy
  Japonia 90 dni
  K
  Kamerun możliwość otrzymania wizy na granicy (należy się uprzednio skontaktować z konsulem honorowym RP w Jaunde)
  Kanada 180 dni, o ile na granicy nie określi się krótszego pobytu; od 1 stycznia 2009 r. tylko dla posiadaczy paszportów biometrycznych
  Kenia możliwość otrzymania wizy na granicy
  Kolumbia 90 dni (z możliwością przedłużenia na dalsze 90 dni)
  Korea Południowa 90 dni
  Kosowo wiza niepotrzebna
  Kostaryka 90 dni
  L
  Liban możliwość otrzymania wizy na granicy
  Liechtenstein członek EOG*
  Litwa członek UE*
  Luksemburg członek UE*
  Ł
  Łotwa członek UE*
  M
  Macedonia 90 dni
  Madagaskar możliwość otrzymania wizy na granicy
  Madera i Azory jak Portugalia
  Majotta 90 dni
  Makau 90 dni**
  Malediwy możliwość otrzymania wizy na granicy
  Malezja 90 dni
  Malta członek UE*
  Maroko 90 dni
  Martynika 90 dni
  Mauritius 180 dni
  Meksyk 90 dni
  Mikronezja możliwość otrzymania na granicy wizy na 30 dni, zewentualnością przedłużenia do 90 dni
  Mołdawia 90 dni
  Monako 90 dni
  Mozambik możliwość otrzymania wizy na granicy
  N
  Nepal możliwość otrzymania na granicy wizy do 60 dni
  Niemcy członek UE*
  Nikaragua 90 dni
  Nowa Kaledonia 90 dni
  Nowa Zelandia 90 dni
  Norwegia członek EOG*
  P
  Palau możliwość otrzymania na granicy wizy do 30 dni
  Panama 90 dni
  Paragwaj 90 dni
  Peru 90 dni
  Polinezja Francuska 90 dni
  Portugalia członek UE*
  R
  Reunion 90 dni
  RPA 30 dni
  Republika Zielonego Przylądka możliwość otrzymania wizy na granicy
  Rumunia członek UE*
  Rwanda możliwość otrzymania wizy na granicy
  S
  Saint Lucia 180 dni
  Saint-Pierre i Miquelon 90 dni
  Saint Vincent i Grenadyny wiza wymagana
  Salwador 90 dni
  Samoa Zachodnie 60 dni
  San Marino 90 dni (powyżej 10 dni wymaganie zgłoszenie pobytu)
  Serbia 90 dni
  Seszele możliwość otrzymania na granicy wizy do 30 dni
  Singapur 90 dni
  Słowacja członek UE*
  Słowenia członek UE*
  Sri Lanka możliwość otrzymania wizy na granicy
  Suazi 60 dni
  Szwajcaria 90 dni
  Szwecja członek UE*
  T
  Tajwan 30 dni
  Tanzania możliwość otrzymania wizy na granicy
  Timor Wschodni możliwość otrzymania wizy na granicy
  Trynidad i Tobago 30 dni
  Tunezja tylko dla uczestników wycieczek zorganizowanych
  Turcja możliwość otrzymania wizy na granicy
  Turks i Caicos 180 dni
  Tuvalu możliwość otrzymania na granicy wizy do 30 dni
  U
  Uganda możliwość otrzymania wizy na granicy
  Ukraina 90 dni
  Urugwaj 90 dni
  V
  Vanuatu 30 dni
  W
  Wallis i Futuna 90 dni
  Watykan jak Włochy
  Wenezuela możliwość otrzymania na granicy wizy w formie karty turystycznej do 90 dni
  Węgry członek UE*
  Wielka Brytania członek UE*
  Włochy członek UE*
  Wyspy Kanaryjskie jak Hiszpania
  Wyspy Owcze 90 dni
  Wyspy Salomona możliwość otrzymania na granicy wizy do 90 dni
  Wyspy Świętego Tomasza i Książeca możliwość otrzymania wizy na granicy
  Z
  Zambia możliwość otrzymania wizy na granicy
  Zimbabwe możliwość otrzymania wizy na granicy
  • w przypadku wyjazdu na okres dłuższy niż 3 miesiące należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na pobyt dla obywateli Unii Europejskiej - z odpowiednim wyprzedzeniem - do właściwej jednostki administracyjnej (np. najbliższy komisariat policji lub urząd ds. cudzoziemców); procedura podjęcia decyzji o jego udzieleniu powinna zostać zakończona w ciągu 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji
  • **Hongkong i Makau, jako specjalne regiony pod administracją Chin mają odrębne przepisy imigracyjne; nadal obowiązuje kontrola graniczna, turyści, którzy wjechali do Makau lub Hongkongu z terenu "właściwych" Chin, i mają zamiar po odwiedzeniu tych terytoriów kontynuować podróż po Chinach, muszą posiadać wizy chińskie wielokrotnego wjazdu
  • Z dniem 1 maja 2004 r. obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EU/EOG). Legalizacja pobytu powyżej 90 dni w krajach UE/EOG patrz: Informacja dla obywateli polskich wyjeżdżających do innych krajów Unii Europejskiej na stronie internetowej MSZ.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   Ł   M   N   P   R   S   T   U   V   W   Z
   

  Wizy, pośrednictwo wizowe, informacje o wizach, wnioski wizowe

  Jeśli szukasz pomocy w załatwieniu wizy turystycznej do powyższych krajów możesz skorzystać z naszego pośrednictwa wizowego. Nie tylko załatwimy Tobie najtańszy bilet lotniczy ale pomożemy z formalnościami związanymi z wizą. Koszty pośrednictwa zależą od kierunku. W przypadku dużych grup istnieje możliwość negocjacji ceny na wybranych kierunkach. Jeśli potrzebujesz wizy na jakiś kierunek, którego nie ma na powyższej liście zadzwoń do nas.
  Kontakt  |  Regulamin  |  Polityka prywatności / cookies  |